Leerstoornissen

Leerstoornissen zijn geen psychiatrische problemen. Ze behoren op het terrein van het onderwijssysteem. Van een leerstoornis is sprake als het kind op het gebied van lezen, rekenen of schrijven onder het gemiddelde blijft dat gezien zijn of haar leeftijd in het gewone onderwijs te verwachten zou zijn. Dit moet bevestigd worden door een individuele gestandaardiseerde test afgenomen door een bevoegd persoon. De leerproblemen hebben een duidelijk negatief effect op de schoolprestaties. Alle leerlingen zijn uniek. Dit wil ook zeggen dat een leerling met een bepaalde diagnose daarom niet alle kenmerken van die stoornis heeft en dat deze kenmerken zich niet allemaal in dezelfde ernst manifesteren!

Ontwikkelingsstoornissen

Alle kinderen zijn verschillend. Beïnvloed door verschillende factoren maken ze allemaal een verschillend ontwikkelingsproces door. Toch kunnen we stellen dat er in iedere ontwikkeling van een kind een grote lijn te ontdekken valt. Ieder kind doorloopt een bepaalde volgorde in het verwerven van vaardigheden. Echter wanneer dit tempo verschilt van het "gemiddeld" tempo of er is een verschil in volgorde of bepaalde vaardigheden worden gebrekkig of niet aangeleerd, dan kan dit betekenen dat het kind een ontwikkelingsstoornis heeft.Ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen die meestal zijn aangeboren of die bij de geboorte zijn ontstaan en een gewenste ontwikkeling in de weg kunnen staan. De ontwikkelingsstoornissen zitten in het kind zelf en hebben geen verband met thuissituatie of de manier van opvoeden. Ze hebben hun oorzaak in de werking van de hersenen. Ze ontstaan door erfelijke aanleg (bijvoorbeeld een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van de centrale zenuwstelsel), door problemen bij de geboorte (bijvoorbeeld door zuursof tekort) of door andere factoren.