Sticordi-maatregelen

Sticordi-maatregelen per ontwikkelingsstoornis

De lijsten die je ziet wanneer je op onderstaande links klikt zijn een opsomming van mogelijke maatregelen die je kan nemen. Ze kunnen eventueel aangevuld of verduidelijkt worden specifiek naar de nood van de leerling.

dyslexie.pdf (37KB)
dysfasie.pdf (37KB)
dysorthografie.pdf (45KB)
dyscalculie.pdf (19KB)
adhd.pdf (37KB)
add.pdf (37KB)
tourettesyndroom.pdf (45KB)
nld.pdf (37KB)
ass.pdf (37KB)
asperger.pdf (45KB)

Wat zijn Sticordi-maatregelen?

Omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften vraagt zowel van de school, van de leerkrachten als van de ouders, grote inspanningen.

Scholen kunnen, in het kader van gelijke kansen onderwijs, maatregelen nemen om deze doelstelling te realiseren. Op dit vlak wordt er al schitterend werk verricht. Daarom is het als ouder héél belangrijk dat je in verband met de schoolkeuze voor je kind, je goed informeert en je duidelijke afspraken maakt met de school. Je moet weten wat je van de school mag en kan verwachten. Als school moet je ook klaarheid naar de ouders scheppen over wat ze wel en niet kunnen verwachten van de school. Goede afspraken vermijden frustraties en ontgoochelingen.

Sticordi is een letterwoord en verwijst naar:

  • STI: Stimuleren
  • CO: Compenseren
  • R: Remediëren
  • DI: Dispenseren

Stimuleren (maatregelen ter ondersteuning van het zelfbeeld van het kind)

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen hebben meestal een moeilijke weg achter de rug. Dit heeft als gevolg dat een aantal van die kinderen een negatief zelfbeeld ontwikkeld hebben. Daarom is het noodzakelijk dat de leerkrachten maatregelen nemen ter ondersteuning van het zelfbeeld van het kind.

Compenseren (het beschikbaar stellen van compenserende maatregelen)

Soms is het noodzakelijk om uitzonderlijke maatregelen te nemen om de leerling met een leerstoornis evenveel kansen tot slagen te geven dan de andere leerlingen. Een voorbeeld hiervan kan zijn: bij een test of oefening de vragen voorlezen aan de leerlingen met dyslexie.

Relativeren (aanpassen van de tolerantie)

Hierbij moeten we ons de vraag durven stellen of de lat steeds voor iedereen op dezelfde hoogte moet liggen. We ervaren hierbij dat, alhoewel ook zij in bepaalde vaardigheden begrensd zijn, het makkelijker is aan iemand met een fysieke handicap uitzonderingsmaatregelen toe te staan dan aan leerlingen met ontwikkelingsstoornissen. Relativeren vraagt inzicht en moed van leerkrachten en school om op een verantwoorde manier afstand te kunnen nemen van de “voor-iedereen-hetzelfde-mentaliteit” .

Dispenseren (vrijstellen van te stresserende en frusterende leersituaties)

Situaties die teveel stress of frustratie veroorzaken zodat de kans erin bestaat dat de leerling afhaakt moeten vermeden worden. Het lijkt dan het beste dat er voor die leerling alternatieven worden gezocht of dat er voor die leerling bepaalde vrijste-llingen gegeven worden. Een voorbeeld hiervan: vrijstellen van voorleesbeurten; spreekbeurten individueel bij de leerkracht laten plaatsvinden; een video bespreken in plaats van een boek; schriftelijke examens in plaats van mondelinge; …..

Sticordi-maatregelen zijn onderwijskundige maatregelen met als bedoeling de (negatieve) gevolgen van de leerproblemen van een leerling in te perken en zijn of haar kansen tot slagen te vergroten. Deze aanpak van leerlingen met leerproblemen zou het best opgenomen worden in het schoolwerkplan. Als een nieuwe leerling met een bepaalde problematiek zich aanmeldt is de aanpak ervan al direct bespreekbaar. Tijdens overlegmomenten kunnen deze sticordi-maatregelen geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. Het is logisch dat de aanpak van de leerling besproken wordt met het ganse begeleidingsteam van de leerling. De begeleiding van leerlingen met leerproblemen vergen veel van het onderwijs. In een zoektocht naar het gelijke kansen onderwijs eist men van de leerkrachten en de scholen een grotere flexibiliteit.

Het eisenpakket breidt steeds uit:

  • leerkrachten moeten ervaring hebben met leerproblemen;
  • ze moeten differentiëren in aanpak van leerlingen;
  • ze moeten intensief durven samenwerken met collega's, ouders en begeleiders;
  • ze moeten als team individuele maatregelen durven nemen ten voordele van leerlingen met ontwikkelings- of leerstoornissen.