Type doorbrekende kleuterklas

Alle kleuters met een taal- en of spraakstoornis, autisme, een lichte motorische beperking of een mentale beperking zijn welkom in onze school.

Wat willen we bereiken?

De kleuterklassen bestaan uit max. zeven kinderen. Dit aantal houden we bewust zo laag om onze kleinsten de kans te geven zich maximaal te ontwikkelen. Onze voornaamste bezorgdheid is dat de kinderen zich goed, veilig en geborgen voelen in de klas en dat ze iedere dag graag naar school komen. Bij de groepsindeling houden we rekening met de ontwikkelingsleeftijd en de noden van elk kind. Onze kleuters worden multidisciplinair begeleid in hun groei naar zelfstandigheid. Zo zal elke klas begeleid worden door een logopedist en een ergotherapeut/kinesist. Ze worden mee opgevolgd door een orthopedagoge en een coördinator.

Hoe werken we in de praktijk?

Zorg-kleuterklas:

Bij de kleuters die functioneren op een jong ontwikkelingsniveau wordt de dagindeling gebaseerd op de individuele noden van de leerlingen en worden ze gestimuleerd om op hun eigen tempo te ontwikkelen, steeds met de nodige aandacht voor hun welbevinden. In deze klas(sen) primeert naast basisveiligheid en vertrouwen ook de zorg.
De kinderen leren communiceren op manieren die voor hen haalbaar zijn. We hebben oog voor de kleine stappen die onze leerlingen zetten om de voorwaarden tot communicatie te ontwikkelen. Veel activiteiten zijn erop gericht om communicatie uit te lokken en te stimuleren. De kinderen leren door nabootsing, exploreren en experimenteren.

Kleuterklas:

We leren de kinderen sociale vaardigheden. Zelfredzaamheid en een goede werkhouding zijn heel belangrijk om goed te kunnen leren.
De kinderen worden op allerlei manieren gestimuleerd om te communiceren met een communicatiesysteem dat is aangepast aan hun noden. De communicatie wordt vergemakkelijkt door gebruik te maken van voorwerpen, foto's, pictogrammen en/of SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren).
Dagelijks wordt de structuur aangeboden die het kind nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Dit gebeurt door gebruik te maken van een individueel dag- en werkschema en individuele instructiemomenten. Al onze activiteiten proberen we zo veel mogelijk in een thema te plaatsen dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen.