Leerlingen met een Type basisaanbod attest

Type basisaanbod onderwijs wordt ingericht voor kinderen die moeite hebben met de leerstof van het lager onderwijs omwille van leermoeilijkheden en / of leerstoornissen. Soms is de problematiek nog ingewikkelder: emotionele factoren zoals stress, faalangst e.d. spelen ook een rol. In de eerste plaats proberen we hun zelfvertrouwen terug te geven door succes te laten ervaren. Daarna schenken we aandacht aan het cognitieve aspect.

Om de basisleerstof aan te brengen, vertrekt de klasleerkracht voor elk leergebied vanuit een groepshandelingsplan.(wat gaan we met deze kinderen trachten te bereiken en hoe gaan we dit aan pakken) Dit handelingsplan wordt opgesteld rekening houdend met het niveau van de leerlingen. Wanneer kinderen afwijken van het algemene plan wordt een individueel handelingsplan opgesteld. (wat gaan we met dit kind trachten te bereiken en hoe gaan we dit aanpakken) Bij gedragsproblemen van socio-emotionele aard wordt een handelingsplan opgesteld tijdens een probleemklassenraad. (hier zijn alle leerkrachten bij betrokken die met het kind werken) Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de kinderen tijdens dezelfde periode andere inhouden kunnen aangeboden krijgen.

Differentiatie tijdens de lessen kan op verschillende manieren gebeuren : bijvoorbeeld differentiëren in het aantal oefeningen, tempo, moeilijkheidsgraad, extra uitleg, leermiddelen en individuele ondersteuning (kine, logo). De rekencoach en de taalcoach zorgen in de klas voor extra ondersteuning van de leerkracht en de leerlingen.

De doelstelling van het onderwijs binnen type basisaanbod is de leerlingen zo snel mogelijk te integreren in het normaal onderwijs (lager onderwijs, secundair onderwijs 1a, 1b).

Een goede samenwerking binnen het team is van groot belang. Er wordt veel aandacht gegeven aan problemen als pestgedrag, het milieu-bewustzijn, beleefdheid en respect voor medeleerlingen en leerkrachten en voor hun materialen. De orthopedagoog schenkt extra aandacht aan het aanleren van sociale vaardigheden, o.m. via speltherapie. Daarnaast zijn er de werkgroepen rond agressie en structuur waarin wij zoeken naar oplossingen voor de emotionele- en gedragsproblemen van onze leerlingen.

Hoe doen we dat ?

 • Werken met een klassikale en/of individuele daglijn.
 • Korte opdrachten afwisselen met ontspanningsmomenten.
 • Takenbord, weerkalender, enz.
 • Keuzes bieden, niet iedereen doet graag hetzelfde op hetzelfde moment : keuzeactiviteiten (vb. crea : verschillende werkvormen aanbieden), klasdoorbrekende activiteiten (vb. 4 klassen : filmklas, spelklas, knutselklas, buitenklas), contractwerk voor thuis en in de klas : magjes en moetjes
 • Kinderen een betekenis geven in de school nl.: verantwoordelijkheid geven, een goed gevoel geven, ze betrekken bij de organisatie van festiviteiten.
 • Leerlingen initiatieven laten nemen : wat zouden wij graag doen, hoe gaan we dat doen, enz. Individuele afspraken per kind : gedragskaarten, werkkaarten.
 • De leerkrachten overleggen wekelijks met elkaar.
 • Verschillende leerkrachten volgden cursussen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en ze zo functioneel mogelijk te laten werken.
 • Vaak worden er klasoverschrijdende projecten uitgewerkt : Vb. Ridders en kastelen, afval, musical, …
 • De leerkrachten zorgen voor een warme, veilige en gezellige sfeer binnen de klassen.
 • Er heerst een sfeer van vernieuwing en vooruitgang. Men is niet bang om iets uit te proberen, waarbij tegenslag en/of terugval openlijk wordt besproken en bijgestuurd waar mogelijk en nodig.

Speelleerklas : (type basisaanbod doorbrekend)

We werken op onze school ook met een speelleerklas(=brugklas). Om de overgang tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar wat makkelijker te laten verlopen voor kinderen die nog niet schoolrijp zijn. Na dit brugjaar wordt er besproken of er in het eerste leerjaar kan gestart worden.