Visie STOS-werking

Welke kinderen kunnen terecht in onze werking?

Kinderen met een ontwikkelingsdysfasie

Kinderen met een (spraak- en) taalstoornis zijn kinderen zonder een verstandelijke beperking. Op basis van een multidisciplinair onderzoek door een erkend en gespecialiseerd team (logopedist, audioloog, neus- keel- en oorarts) wordt een van volgende problematieken vastgesteld:

 • Voor leerlingen jonger dan 6 jaar:
  • Kinderafasie met een terugval in de taalontwikkeling of
  • Een vermoeden van ontwikkelingsdysfasie, gebaseerd op een vaststelling van een zeer moeizame spraak- en taalontwikkeling en met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.
 • Voor leerlingen vanaf 6 jaar: diagnose ontwikkelingsdysfasie of kinderafasie.

Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis in de normale ontwikkeling van de taal ondanks normaal IQ, afwezigheid andere problemen, goede leeromgeving, intensieve behandeling.

De diagnose wordt gesteld door een multidisciplinair team (logopediste, audioloog, NKO-arts) zodat door het CLB een type 7 attest kan opgemaakt worden.

Kinderen met meervoudige – complexe problematieken (comorbide problemen)

Spraak- en articulatie stoornissen, Verbale ontwikkelingsdyspraxie, Fonologische ontwikkelingsstoornissen, Leerstoornissen (50%), ADHD-ADD, ASS, DCD,… ALTIJD in combinatie met ontwikkelingsdysfasie

Hoe gaan we aan de slag met deze kinderen?

Onze grootste doelstelling is om een zo goed mogelijke omkadering te bieden waarin de kinderen alle kansen krijgen om te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. Dit doen we op verschillende domeinen.

Sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van elk kind staat centraal.

Om tot leren te komen moeten leerlingen zich goed voelen. Er wordt daarom tijd gemaakt en een veilige omgeving gecreëerd om te leren praten/tekenen over gevoelens. Door een flexibel uurrooster kan hier gepast op ingespeeld worden.

 • Lessen sociale vaardigheden
 • Weerbaarheidstraining
 • Uittekenen van conflicten en sociale situaties in een praatschrift
 • Werken met een gevoelsthermometer
 • Psycho-educatie
 • Rustplek creëren
 • Gevisualiseerde stappenplannen

Visuele ondersteuning op maat van elk kind om zelfredzamer in de wereld te kunnen staan.

Deze is nodig om de kinderen te ondersteunen op zeer uiteenlopende domeinen:

 • Zelfsturing : stappenplannen, daglijn, strategieën, tools om een zelfstandige werkhouding te stimuleren
 • Woordvindingsproblemen: een vast schema
 • Communicatie: uittekenen van sociale situaties
 • Verhaalopbouw: een vertelkaart om hoofdzaken van bijzaken te leren onderscheiden, shape-coding
 • Schoolse vakken: spellingsafspraken, rekenstrategieën, rekentaal, zinsbouw, …
 • Prikkelarme werkbladen: dezelfde opmaak, eenvoudige opdrachten, eventueel toevoeging van picto’s
 • Ondersteunende voorleessoftware - Woordenschatuitbreiding: beeldwoordenboek, woordkaarten, …
 • Kennisoverdracht

Begrip en geduld zorgt voor minder frustraties en meer erkenning.

Veel frustraties bij de kinderen spelen op door miscommunicatie en het vluchtige van onze taal. Een gesprek gaat vaak te snel, waardoor ze soms maar een deel aan informatie binnen krijgen. Dit kan zeer vaak voor verwarring zorgen. Het is onze bedoeling de kinderen sociale interacties beter te leren begrijpen, zodat samenwerken/samenleven eenvoudiger wordt. Daarom volgende aanpassingen:

 • Kinderen laten uitspreken.
 • Meer verwerkingstijd geven.
 • Korte en duidelijke instructies formuleren.
 • Aangepast tempo: bv herhalend en traag spreken
 • Aansluiten bij de woordenschat en het taalbegrip van het kind
 • Situaties uittekenen.

Multi-sensoriële aanpak voor betere leerstof opname.

Hoe meer een kind zich emotioneel betrokken voelt, hoe beter leerstof zal opgenomen worden. Daarom is het erg belangrijk om aangeboden leerstof als concept te hanteren en zo te laten binnenkomen in de leefwereld van de kinderen.

 • Aanspreken van zoveel mogelijk zintuiglijke kanalen bij het aanbieden van leerstof
 • Functionele en doe-gerichte lessen
 • Belevingswereld van het kind als vertrekpunt gebruiken in het leerproces
 • Spraak ondersteunen met SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) en klankgebaren

Inzetten van expertise om elk talent te laten groeien.

We zetten de talenten van onze experten in om de talenten van de kinderen ten volle te benutten.

 • Werken in een kleine groep, waardoor tempo en aanbod kan op maat van elk kind
 • Paramedische ondersteuning voor elk kind
 • Specifieke articulatietraining (Hodson&Paden, Prompt, …)
 • Klas therapieën door logo, kiné en/of ergo
 • Hanteren van uitdagende werkvormen: coöperatief leren, spelvormen, klasdoorbrekend werken
 • Aanbieden van specifieke methodes en methodieken: zoals Toch Nog Leren Lezen, Lezen moet je doen, Spraak Taal, …