Visie basisaanbod

Instroom

We richten ons binnen basisaanbod op leerlingen met een basisaanbod-attest. Zij krijgen dit attest vanuit het clb. De aanpassingen die het gewoon onderwijs moeten doen voor deze leerlingen zijn niet ‘redelijk’ en zij worden doorverwezen naar het basisaanbod.

Dit kan gaan over leerlingen met een leerachterstand of leerlingen die nog in een diagnostisch proces zitten. Het verslag basisaanbod is 2 schooljaren geldig. Dan bekijken we of een terugkeer naar het gewoon onderwijs kan of niet.

Volgende leerlingen worden opgenomen binnen basisaanbod:

  • Leerlingen met een lichte mentale beperking
  • Leerlingen met een matig mentale beperking met een hoge zelfredzaamheid
  • Leerlingen met een leerachterstand.
  • Leerlingen met kenmerken van ASS, STOS zonder diagnose
  • Leerlingen met diagnose ASS, dysfasie, ADHD die meedraaien binnen onze werking
  • Leerlingen met emotionele problemen

Waar willen we naartoe met onze leerlingen, uitstroom

We willen onze leerlingen graag brengen tot zelfstandig lerende kinderen met een positief zelfbeeld die meedraaien in onze maatschappij. We werken steeds naar een terugkeer gewoon onderwijs. Leerlingen blijven standaard in het buitengewoon lager onderwijs tot het jaar dat ze 13 worden. Wanneer we zien dat een leerling de terugkeer naar het gewoon secundair onderwijs niet kan maken, gaan we een traject aan richting buitengewoon onderwijs (OV3).

Hoe pakken we dit aan ?

We hebben binnen basisaanbod 10 klassen van telkens ongeveer 13 leerlingen. In sommige klassen kunnen dit er meer of minder zijn. Dit gaat van een speelleerklas naar de klas van de schoolverlaters.

Cognitief aanbod

We bieden onze leerlingen onderwijs op maat. Zo nemen we enkele testen (genormeerd en schooleigen) af om te komen tot een duidelijke beginsituatie. Aan de hand hiervan kunnen we de leerlingen indelen in klassen, ook rekening houdend met socio-emotioneel welzijn en verslag M-decreet. We werken in het buitengewoon onderwijs niet met eindtermen maar met ontwikkelingsdoelen. De leerkrachten maken strategieën en stippelen zo het leerpad uit voor hun leerlingen. We werken waar mogelijk met handleidingen naast de leerlijnen opgemaakt door de school. We proberen al doende en spelenderwijs te leren. We zijn van mening dat dit de ‘zin in leren’ en het inzicht in de leerstof kan bevorderen. Op deze manier bevorderen we ook het welzijn van de leerlingen. Tijdens de lessen wordt rekening gehouden met de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, hier zetten we hulpmiddelen voor in. Dit kan gaan van het gebruik van een computer tot onthoudkaartjes, een eigen daglijn, specifieke methodes, dispenserende en compenserende maatregelen,…

Communicatie

Via oudercontacten, rapporten en klassenraden, agenda, heen en weer schriftje, Smartschool communiceren we met ouders en eventuele externe betrokkenen.

Op ongeveer 2 van de 3 klassenraden worden ouders uitgenodigd. Dit kan de BKR, TKR/AKR, en/of EKR zijn.

We bespreken hier het welzijn van de leerling alsook de cognitieve vaardigheden en wat de hulpvragen zijn.

Tijdens de tussenklassenraad van het tweede schooljaar wordt bekeken of de aanpassingen voor de leerling nog redelijk zijn en een eventuele terugkeer naar het gewoon onderwijs kan. Indien ouders niet aanwezig zijn, kunnen ze na de klassenraad informatie opvragen via de coördinator.

De tussenklassenraad tijdens het voorlaatste schooljaar van de leerling noemen we een prognoseklassenraad. Hierbij bekijken we samen de mogelijkheden voor het secundair onderwijs.

Wanneer de leerlingen dan schoolverlater zijn, is er een adviesklassenraad. Hierbij finaliseren we het advies en vullen we samen met het CLB de baso-fiche in. Dit document hebben ouders nodig bij de inschrijving in de secundaire school. Schoolverlaters hebben geen eindklassenraad meer.

Wanneer we tussen deze klassenraden door de nood voelen om samen te komen rond een leerling om welke reden dan ook, richten we een probleemklassenraad in.

Team

Om de leerlingen in het basisaanbod zo goed mogelijk te begeleiden in hun traject staat de leerkracht klaar met een heel team.

Dit team bestaat uit paramedisch personeel (logo en kiné/ergo). Zij begeleiden de leerlingen in de klas of nemen groepjes leerlingen mee uit de klas. Logo werkt vooral rond spelling, woordenschatuitbreiding en opdrachtbegrip. De kinesisten/ergotherapeuten begeleiden het rekenproces van de leerlingen en de motorische vaardigheden.

Daarnaast kunnen leerlingen die emotionele moeilijkheden hebben terecht bij een praatjuf. Indien nodig worden zij ook uitgenodigd op de klassenraad.

Het team wordt daarnaast nog uitgebreid met een coördinator en orthopedagoog.