Visie auti-werking

Welke kinderen komen terecht in onze werking?

Kinderen met een autismespectrumstoornis en een ( rand ) normale verstandelijke begaafdheid kunnen in onze auti-werking terecht. De diagnose moet gesteld worden op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek. Aan de hand van deze diagnostiek stelt het CLB een type 9 attest op.

Ook kinderen met een meervoudige, complexe problematiek zijn welkom in onze werking. Met name een ASS-problematiek in combinatie met andere diagnoses (ADHD, DCD, OD, …) of met een lagere socio-emotionele ontwikkeling.

Hoe gaan we aan de slag met onze kinderen?

Het welbevinden van onze kinderen staat voorop. We willen door het bieden van een basisveiligheid en een vaste structuur in de leef- en leeromgeving samen met de kinderen werken aan hun sociale vaardigheden: de kinderen in relatie tot zichzelf, in relatie tot volwassenen en andere kinderen en in relatie tot de maatschappij. We bieden hen stappenplannen, social scripts en hulpmiddelen aan om hen later zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren in de maatschappij. We leren de kinderen via psycho-educatie stil te staan bij hun sterktes/talenten maar ook hun groeikansen. We willen hen een (realistisch) positief zelfbeeld meegeven.

Door middel van schoolse en technische vaardigheden streven wij de ontwikkelingsdoelen na voor taal en rekenen. Wij werken op maat van elk kind.

Volgende thema’s staan centraal binnen onze werking:

We willen dat de kinderen zich goed voelen. Dat doen we door basisveiligheid te bieden.

Het is voor onze leerlingen belangrijk om zich veilig te voelen om tot leren te komen. Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid staan hierbij centraal. Tevens wordt op verschillende manieren getracht een veilig kader te bieden:

 • Onvoorwaardelijke acceptatie van elke leerling en respect voor eigenheid van elke leerling
 • Begrip voor de angst van de leerlingen voor het onbekende, onvoorspelbare
 •  Duidelijke communicatie op het individueel niveau van de leerling
 • Tijd nemen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie
 • Afstemmen van afstand en nabijheid naargelang noden van de leerling
 • Intensieve afstemming tussen ouders, externen en school
 • Gebruik van pauzeklas

We willen dat de kinderen hun eigen talenten en sterktes leren kennen en deze ook kunnen inzetten.

De leerlingen leren inzicht te krijgen in hun eigen ik, talenten en sterktes door middel van:

 • Succeservaringen in de klas
 • Leren praten over hun binnenkant en leren inschatten van de eigen capaciteiten en beperkingen
 • Psycho-educatie - Versterken van het probleemoplossend denken
 • Leren luisteren naar en respecteren van mening van anderen

We willen dat de kinderen zelfstandig leren werken en een goede werkhouding aannemen.

 • De leerlingen leren een opdracht uit te voeren en leren hierbij de opdrachtgever te volgen
 • Aan de hand van structuur en duidelijke opdrachten leren de leerlingen zelfstandig te werken.
 • Aan de hand van verschillende werkvormen en in verschillende werksituaties leren leerlingen een zelfstandige werkhouding aan en worden ze cognitief uitgedaagd.
 • Er wordt gewerkt aan het doorzettingsvermogen.

We willen dat de kinderen zich totaal kunnen ontplooien door verschillende evenwaardige vaardigheden aan te bieden.

 • Schoolse en technische vaardigheden: De ontwikkelingsdoelen van taal, rekenen, lezen en voortgezette schoolse vaardigheden worden nagestreefd. Er wordt steeds op maat van elke leerling gewerkt.
 • Sociale vaardigheden: Sociale redzaamheid en zelfredzaamheid worden sterk gestimuleerd. Om tot leren te komen moeten leerlingen zich goed voelen. Er wordt daarom veel tijd gemaakt om te leren praten/tekenen over gevoelens door o.a.:
  • Lessen sociale vaardigheden
  • Werken met gevoelsthermometer
  • Pyscho-educatie
  • Rustplek creëren
  • Uittekenen van conflicten en sociale situaties.
 • Vrije tijdsinvulling:
  Er wordt in de klas gewerkt rond interesses, talenten, leren kiezen, …